Skip to content

Juriidiline teenus

  • õigusalased suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (probleemsituatsioonide õiguslik analüüs ja lahendamine) võla-, asja-, töö-, haldus- ja kriminaalõiguse  küsimustes
  • õigusdokumentide (lepingud, päringud, avaldused, kaebused, hagiavaldused jm) koostamine
  • juriidiliste ja füüsiliste isikute esindamine õigusalastes küsimustes riigi, kohalike omavalitsuste, äriühingute  juures
  • kohtuasjade ajamine linna-, maa-, haldus- ja ringkonnakohtutes võla-, asja-, töö- jm tsiviilõiguslike ja haldusõiguslike vaidluste ja kaebuste lahendamisel
  • võlgade sissenõudmine (kohtuväline ja kohtulik)
  • konsultatsioonid esmase dokumendihalduse küsimustes (dokumentide sisu- ja vorminõuded), avaliku teabe töötlemise probleemide lahendamine
  • kohtulahendite ja notariaalsete kokkulepete täitmisel tekkinud küsimuste lahendamine